کد: 17614-11      تعداد بازدید : 7963

نمونه برداری با سوزن درشت با هدایت ام. آر.آی

این نوع نمونه برداری با هدایت ام.آر.آی انجام می شود

این نوع نمونه برداری با هدایت ام.آر.آی انجام می شود--- سیستم تصویر سازی که از سینه شما تصاویر برشی مقطعی گرفته و با استفاده از کامپیوتر، برای ایجاد عکس های سه بعدی با جزئیات دقیق ، آنها را ترکیب می کند. برای اینکار، شما دمر روی   تشک نرم تخت اسکن می خوابید. پستانها در  یک قسمت گود خالی  تخت قرار می گیرند.

نظر شما :
captcha