کد: 17614-5      تعداد بازدید : 5958

الاستوگرافری

حالتی از تصویر برداری پزشکی است که ارتجاعی یا سفت بودن توده های بافت نرم را ترسیم می کند.

حالتی  از تصویر برداری پزشکی است که ارتجاعی یا سفت بودن توده های  بافت نرم را ترسیم می کند. هدف  این است که سختی  یا نرمی بافت  اطلاعات تشخیصی در مورد وجود یا وضعیت بیماری بدهد. الاستوگرافی پستان یک شیوه ی نوین تصویر سازی با سونوگرافی است که علاوه بر سونوگرافی (US) معمولی و ماموگرافی،  اطلاعاتی از ضایعات پستان تهیه می کند. الاستوگرافی ارزیابی غیر تهاجمی از سفت بودن یک ضایعه را میسر می نماید. 

نظر شما :
captcha