کد: 17614-6      تعداد بازدید : 9176

بیوپسی سینه

بیوپسی سینه آزمایشی است که از ناحیه مشکوک، بافت یا برخی اوقات، مایع برداشته می شود.

بیوپسی سینه آزمایشی است که از ناحیه مشکوک،  بافت یا برخی اوقات، مایع برداشته می شود. سه نوع بیوپسی وجود دارد:

 

تخلیه مایع با سوزن نازک

نمونه برداری با سوزن درشت

نمونه برداری از طریق جراحی

 

 
نظر شما :
captcha